Landslaget for Lokalhistorie

Landslaget for Lokalhistorie er hovedorganisasjon for historielagsbevegelsen, som er landets største kulturvernbevegelse. Omtrent 415 historielag er medlemmer i LLH, disse lagene har til sammen ca. 83 000 registrerte medlemmer.

Landslagets viktigste oppgave er å være et bindeledd mellom historielagene i Norge. Samtidig skal Landslaget arbeide for kontakt mellom myndighetene og det frivillige kulturvernarbeidet, dessuten motivere og stimulere historielagsbevegelsen til frivillig innsats og øke kompetansen i de enkelte lag.

Historielagene er viktige bidragsytere til det kulturelle mangfold som finnes i et hvert lokalsamfunn. Dette arbeidet øker interessen for lokalhistorien og er en avgjørende brikke i den lokale identiteten. Gjennom kurs, seminarer, prosjektstøtte og tidsskrifter er landslaget en støttespiller i dette arbeidet.

Historielagene gjør en stor innsats for å ta vare på den lokale og nasjonale kulturarven. Dette gjør de gjennom utgivelser av årbøker og annen lokalhistorisk litteratur. Like viktig er aktiviteter som: historiske vandringer, foredrag, historiske spill, temadager på museene, vedlikehold av kulturminner, samarbeid med bibliotekene, kildesamling, digitalisering og registrering av kilder og kulturminner.

Bredden i aktivitetsnivå gjør at historielagene sitter på svært viktig kompetanse innenfor ulike emner. Denne kompetansen er det avgjørende for historielagsbevegelsen å ta vare på. Landslaget for lokalhistorie bidrar til dette gjennom kurs, seminarer og utgivelse av håndbøker innen historielags- og årboksarbeid.

Landslaget gir også ut to tidsskrifter som bidrar til kompetanseheving og informasjon. Heimen er det ene, det er et vitenskapelig tidskrift som tar opp lokalhistoriske emner. Det andre er Lokalhistorisk Magasin som er et populærvitenskapelig tidsskrift. Magasinet er medlemsblad for historielagsbevegelsen og utgis i samarbeid med Norsk lokalhistorisk institutt (NLI).

Historielagsbevegelsen er bygget på frivillighet, uten denne frivilligheten hadde heller ikke kulturvernsektoren fungert som den gjør i dag. Det er derfor viktig at Landslaget kan være et talerør for alle disse frivillige ovenfor lokale og nasjonale kulturvernmyndigheter.

 

Du kan besøke LLH's nettside HER.